De Gorkumse Fietskoerier is in ontwikkeling. De eigen Algemene Voorwaarden zijn nog niet beschikbaar maar als er pakketten vervoerd worden via www.fietskoeriers.nl dan gelden de Algemene Voorwaarden van Fietskoeriers.nl

l
Algemene Voorwaarden Fietskoeriers.nl versie 1.004
Inhoud
Artikel 1 Definities
Artikel 2 Bedrijfsgegevens
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Offertes
Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 6 Acceptatie
Artikel 7 Ophalen van zendingen
Artikel 8 Bezorgen van zendingen
Artikel 9 Transport en verplichtingen van Fietskoeriers.nl
Artikel 10 Wijzigen en annuleren
Artikel 11 Betalingen / Opschorting
Artikel 12 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
Artikel 13 Risico en aansprakelijkheid
Artikel 14 Klachten en geschillen
Artikel 15 Bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens
Artikel 16 Conversie
Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden, van toepassing op alle diensten van
Fietskoeriers.nl.
AVC De Algemene Vervoers Condities in de laatste versie.
AVK De Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten in de laatste
versie.
Bezorgadres Het adres of postbusnummer en postcode van ontvanger waar de
zending dient te worden bezorgd, zoals aangeleverd door de
opdrachtgever.
Bezorgafspraak Een tussen opdrachtgever en Fietskoeriers.nl overeengekomen
datum en tijdvak waarin een zending aan de ontvanger geleverd
dient te worden.
Bezorgen Het geheel van handelingen dat Fietskoeriers.nl tegen vergoeding
verricht om de zending op het bezorgadres af te leveren.
Fietskoeriers.nl De besloten vennootschap Fietskoeriers.nl B.V.
Koerier Degene die een zending van de opdrachtgever van A naar B vervoert
en daarbij aflevertijd of termijn van de opdrachtgever in acht neemt.
Ontvanger Geadresseerde, (mede)bewoner of ondergeschikte, werkzaam op
hetzelfde afleveradres aan wie de zending afgeleverd dient te
worden, zoals vermeld op de bij de zending aangeleverde
documenten. Dit kan ook de opdrachtgever betreffen.
Ophaaladres Het adres en postcode van de locatie, waar de zending opgehaald kan
worden, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Ophaalafspraak Een tussen opdrachtgever en Fietskoeriers.nl overeengekomen
datum en tijdvak waarin een zending bij de opdrachtgever opgehaald
dient te worden.
Ophalen Het geheel van handelingen dat Fietskoeriers.nl tegen vergoeding
verricht om de zending op het ophaaladres op te halen.
Opdrachtgever De contractuele wederpartij van Fietskoeriers.nl.

Overeenkomst Iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Fietskoeriers.nl, op
welke wijze dan ook, en elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede
alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van een
door Fietskoeriers.nl te leveren dienst aan de opdrachtgever.
Overmacht Een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Fietskoeriers.nl
ligt. Voorbeelden zijn extreme weersomstandigheden of ongevallen.
Schriftelijk Documenten op schrift of per e-mail.
Zending Een zaak of geheel van zaken die gelijktijdig van opdrachtgever naar
geadresseerde worden vervoerd.
Artikel 2: Bedrijfsgegevens
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op Fietskoeriers.nl. De volledige bedrijfsgegevens
zijn:
Handelsnaam: Fietskoeriers.nl BV
Gevestigd: Floresstraat 9, 8022 AD te Zwolle
KvK-nummer: 63141809
BTW-identificatienummer: NL 8551.10.272B01
Artikel 3: Toepasselijkheid
Op alle producten en diensten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die met Fietskoeriers.nl
zijn of worden aangegaan, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Alle opdrachten worden
door Fietskoeriers.nl onder de Algemene Voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen en een dergelijke afspraak schriftelijk door Fietskoeriers.nl is bevestigd.
Fietskoeriers.nl heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en verwijst naar
de meest recente versie op haar website.
Voor zover de Algemene Voorwaarden hiervan niet afwijken, zijn op alle Overeenkomsten voorts de
AVK en de AVC van toepassing.
Artikel 4: Offertes
1. Elke aanbieding en offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders in de offerte
vermeld. De offerte is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld. De genoemde
prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Bij de aanvraag van een offerte wordt degene die de offerte accepteert en goedkeurt geacht de
opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk
worden geaccepteerd.
3. Een offerte wordt afgegeven op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien
opdrachtgever deze gegevens wijzigt, is het aan Fietskoeriers.nl om de geldigheid van de offerte
te bepalen. Mochten er in de uitvoering afwijkingen geconstateerd worden in de gegevens ten
opzichte van de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, behoudt Fietskoeriers.nl zich
het recht om zonder voorafgaande kennisgeving van de wijziging of afwijking het tarief in
rekening te brengen dat Fietskoeriers.nl zou hebben gehanteerd indien de door de
opdrachtgever verstrekte gegevens juist zouden zijn geweest. Staking van de opdracht door
Fietskoeriers.nl laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.
Algemene Voorwaarden Fietskoeriers.nl
Algemene Voorwaarden Fietskoeriers.nl versie 1.004
Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand indien Fietskoeriers.nl dit schriftelijk overeen komt of doordat
de opdrachtgever de door Fietskoeriers.nl overlegde prijsopgave voldoet en het bedrag op de
rekening van Fietskoeriers.nl is bijgeschreven.
2. Fietskoeriers.nl kan niet worden gehouden aan eventuele druk-, schrijf- en/of telfouten en/of
onduidelijkheden in de offerte.
3. Indien Fietskoeriers.nl en opdrachtgever een schriftelijke overeenkomst aangaan, vervangt deze
alle eerdere voorstellen, correspondentie of andere communicatie, schriftelijk dan wel
mondeling.
4. Overeenkomsten die niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Fietskoeriers.nl eerst bindend na
een schriftelijke bevestiging van Fietskoeriers.nl.
Artikel 6: Acceptatie
1. Ten aanzien van de aflevering, verpakking en vervoer van zendingen gelden de door
Fietskoeriers.nl aangegeven regels. De door Fietskoeriers.nl bevestigde prijzen gelden slechts
voor zover de genoemde formaten, gewichten, aantallen e.d. overeenkomen met die van het
afgeleverde of opgehaalde materiaal.
2. Fietskoeriers.nl kan het vervoeren van een zending, desgevraagd zonder opgaaf van redenen,
weigeren, staken of opschorten indien:
– De opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden die Fietskoeriers.nl heeft gesteld tot
acceptatie van het vervoer van de zending;
– De door de opdrachtgever verstrekte informatie tegenstrijdig is met de werkelijke situatie;
– Het vervoer van de goederen gevaar kan opleveren voor personen of zaken;
– De zending naar inhoud, vorm of doel naar het oordeel van Fietskoeriers.nl strijdig is met
bepalingen in het CMR-verdrag, andere wettelijke bepalingen of van de overheid afkomstige
regelgeving;
– De opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde
van een andere overeenkomst met Fietskoeriers.nl;
– Fietskoeriers.nl een andere gegronde reden heeft tot weigering, staking of opschorting.
Artikel 7: Ophalen van zendingen
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de zendingen op een met Fietskoeriers.nl overeengekomen
ophaalmoment en -locatie klaarstaan en zodoende door Fietskoeriers.nl kunnen worden
meegenomen, tenzij anders door de opdrachtgever en Fietskoeriers.nl is overeengekomen.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Fietskoeriers.nl tijdig in het bezit is van de benodigde
informatie voor het succesvol ophalen van de zendingen.
3. Overeengekomen bezorgafspraken gelden slechts indien de te bezorgen zending tijdig op de
overeengekomen plaats is aangeboden.
Artikel 8: Bezorgen van zendingen
1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de zendingen op de met Fietskoeriers.nl overeengekomen
bezorgafspraak door een daarvoor bevoegde persoon in ontvangst genomen kunnen worden,
tenzij anders met opdrachtgever is overeengekomen.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Fietskoeriers.nl tijdig in het bezit is van de  benodigde
informatie voor het succesvol bezorgen van de zendingen.

3. Fietskoeriers.nl biedt zendingen die als pakket zijn aangeleverd, standaard eenmaal aan.
Verdere afhandeling als een extra bezorgpoging, retourneren of opslag gaat in overleg met de
opdrachtgever.
4. Indien de opdrachtgever verzuimt zich te houden aan de afspraken zoals beschreven in artikel
7.1 zijn er voor het opnieuw ophalen van de zending kosten verschuldigd.
5. Indien de opdrachtgever verzuimt zicht te houden aan de afspraken zoals beschreven in artikel
8.1, zijn er voor het opnieuw bezorgen van de zending kosten verschuldigd.
Artikel 9: Transport en verplichtingen van Fietskoeriers.nl
1. Aan het totaal te vervoeren volume en gewicht is een maximum gesteld. Fietskoeriers.nl
behoudt zich het recht om dit maximum te allen tijde te kunnen bepalen.
2. Fietskoeriers.nl is verplicht de zendingen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in
ontvangst te nemen.
3. Fietskoeriers.nl is verplicht om de voor vervoer bestemde zendingen af te leveren in de staat
waarin deze aan Fietskoeriers.nl zijn aangeboden.
Artikel 10: Wijzigen en annuleren
1. De opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren tot 48 uur voor het aanbieden van de
zending door de opdrachtgever.
2. Indien de opdrachtgever binnen 48 uur voor het aanbieden van de zending door de
opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is Fietskoeriers.nl gerechtigd een bedrag tot
maximaal het overeengekomen tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. De opdrachtgever kan een wijziging in het ophaaladres doorgeven tot 30 minuten voor het
moment van ophalen. De opdrachtgever kan een wijziging in het bezorgadres doorgeven tot het
moment levering.
Artikel 11: Betalingen / Opschorting
1. Alle betalingen door opdrachtgever dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na
ommekomst van deze termijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Fietskoeriers.nl is te allen tijde gerechtigd een geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen
alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de opdracht. Deze
betaling dient binnen 30 dagen na daartoe strekkend verzoek te zijn voldaan. Indien
opdrachtgever hierbij in gebreke blijft, is Fietskoeriers.nl gerechtigd haar werkzaamheden op te
schorten tot alle openstaande betalingen zijn voldaan. De kosten die Fietskoeriers.nl heeft
gemaakt als direct gevolg van de opschorting, zoals de kosten van retouren en
annuleringskosten, zijn dan direct opeisbaar. Indien de uitvoering van een opdracht zich
uitstrekt over een periode langer dan één maand, kunnen de werkzaamheden per maand in
rekening worden gebracht.
2. Iedere betaling wordt eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten, rente en
hoofdsommen (in die volgorde), waarbij oudere vorderingen voorrang krijgen.
3. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, is hij de wettelijke handelsrente verschuldigd.
Daarnaast zijn de daadwerkelijke gemaakte interne en externe kosten van Fietskoeriers.nl ter
vaststelling van schade, aansprakelijkheid en eventuele juridische bijstand voor rekening van de
opdrachtgever.
4. In geval van wanbetaling is Fietskoeriers.nl gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de
openstaande vorderingen zijn voldaan. Daarnaast worden alle vorderingen uit alle

overeenkomsten tussen Fietskoeriers.nl en de opdrachtgever, onmiddellijk en volledig
opeisbaar. Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Fietskoeriers.nl een deugdelijke
bankgarantie te stellen voor al zijn verplichtingen jegens Fietskoeriers.nl.
5. Fietskoeriers.nl heeft tegenover ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken
en documenten, die zij in verband met de Overeenkomst onder zich heeft, indien en voor zover
opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt.
Tegenover de afzender kan Fietskoeriers.nl het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen
aan haar nog verschuldigd is in verband met voorgaande Overeenkomsten.
Tegenover de geadresseerde, die in die hoedanigheid tot voorgaande vervoersovereenkomsten
toetrad, kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog
verschuldigd is in verband met die overeenkomsten.
Artikel 12: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de zendingen en de inhoud daarvan die zij in het
kader van de overeenkomst aan Fietskoeriers.nl ter beschikking stelt.
2. De opdrachtgever is tegenover Fietskoeriers.nl aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de
aangeboden zendingen aan de bedrijfsmiddelen of personen in dienst van Fietskoeriers.nl,
indien deze aantoonbaar veroorzaakt is door een toerekenbare tekortkoming van de
opdrachtgever.
Artikel 13: Risico en aansprakelijkheid
1. Fietskoeriers.nl is, behoudens overmacht en met inachtneming van de navolgende bepalingen,
aansprakelijk voor schade aan of verlies van de zaken en voor vertragingsschade, met
uitzondering van de in artikel 13.9 benoemde situaties en tot een maximum van € 454,00. Deze
maximale vergoeding geldt mede voor de aangetekend verstuurde pakketten.
2. Fietskoeriers.nl is niet aansprakelijk voor verliezen of schades die voortvloeien uit
omstandigheden buiten de invloedssfeer van Fietskoeriers.nl. Tot deze omstandigheden
behoren, maar zijn niet beperkt tot, handelingen of nalatigheden van personen die niet in dienst
zijn van fietskoeriers.nl of die niet door Fietskoeriers.nl gecontracteerd zijn, zoals bijvoorbeeld
de Afzender, de Ontvanger, derden, douane of andere overheidsfunctionarissen.
3. Fietskoeriers.nl is niet aansprakelijk voor fouten of onduidelijkheden in door opdrachtgever of
derden aangeleverde gegevens, waaronder adressen, noch voor de gevolgen daarvan.
4. Schade aan verzonden materiaal ontstaan tijdens het door Fietskoeriers.nl verzorgde transport
is voor risico en rekening van de opdrachtgever, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van medewerkers van Fietskoeriers.nl.
5. Fietskoeriers.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van handelingen die Fietskoeriers.nl
heeft uitgevoerd op nadrukkelijk aangeven van de opdrachtgever.
6. Fietskoeriers.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden,
waaronder gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade.
7. Fietskoeriers.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever,
ontstaan doordat een ander dan de geadresseerde de zending in ontvangst heeft genomen.
8. Fietskoeriers.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever,
ontstaan doordat de zending naar de stelling van opdrachtgever kwijt is geraakt maar volgens
het afleverbewijs wel is afgeleverd.
9. Elke aansprakelijkheid van Fietskoeriers.nl in geval van overmacht aan haar zijde is uitgesloten.
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke van de wil van Fietskoeriers.nl
Algemene Voorwaarden Fietskoeriers.nl
Algemene Voorwaarden Fietskoeriers.nl versie 1.004
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid
niet kan worden verlangd, ongeacht of deze omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst
te voorzien was. Fietskoeriers.nl brengt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte van
een mogelijke toestand van overmacht.
10. Opdrachtgever heeft in de volgende gevallen geen recht op een schadevergoeding:
– In verband met de aard of een gebrek van de zending zelf;
– Ten aanzien van gebruikssporen of beschadigingen en al dan niet onbekende gebreken aan
de zending die reeds voor het transport aanwezig waren;
– Schade ontstaan als gevolg van onvoldoende of ondeugdelijke verpakking van de zending;
– Het niet tijdig, onjuist of gebrekkig aanleveren van het juiste ophaal- en/of bezorgadres;
11. Iedere klacht van de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat de specifieke aan
deze klacht ten grondslag liggende dienst door Fietskoeriers.nl is uitgevoerd, door
Fietskoeriers.nl schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd te zijn ontvangen. Elk recht op
schadevergoeding verband houdende met een uit hoofde van een met Fietskoeriers.nl
aangegane Overeenkomst vervalt indien een klacht niet binnen 10 werkdagen na datum van
verzending is ingediend. Dat geldt in het bijzonder voor:
– Breukgevoelige goederen;
– Schade aan televisies en monitoren die is ontstaan door het bewijzen van de ophanging van
de beeldbuis;
– Schade aan artikelen waarbij de afmetingen en / of het gewicht het overeengekomen
maximum overschrijdt;
– Schade die is ontstaan aan harde schijven en opgetreden ontregelingen van schrijf- en
leeskoppen bij computers, computeronderdelen en randapparaten.
Artikel 14: Klachten en geschillen
1. Alle geschillen, hoe dan ook ontstaan, tussen Fietskoeriers.nl en haar opdrachtgever, die niet
onderling opgelost kunnen worden, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de
bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van Fietskoeriers.nl. Fietskoeriers.nl behoudt
daarnaast als eiseres van haar vordering deze aan te brengen bij de bevoegde rechter van de
woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.
Artikel 15: Bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens
1. Fietskoeriers.nl verplicht zich om de informatie over personen, bedrijven en organisaties en in
het algemeen alle informatie die ligt in de persoonlijke dan wel bedrijfsmatige sfeer, waarover
Fietskoeriers.nl zelf beschikt en waarover haar medewerkers beschikken in verband met de
uitvoering van opdrachten, niet aan derden bekend te maken, tenzij de opdrachtgever hierom
verzoekt of enige wettelijke regeling hiertoe verplicht.
Artikel 16: Conversie
1. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of uit een overeenkomst nietig is of door
welke andere oorzaak dan ook niet kan worden toegepast, treedt voor deze bepaling van
rechtswege automatisch een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan
de strekking van het niet toepasselijke beding. Partijen hebben het recht om over deze nieuwe
bepaling zo nodig met elkaar in overleg te treden.
2. In dat geval houden de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de
overeenkomst zoveel mogelijk onverminderd hun geldigheid.